Ik verkoop / ik koop, wat zijn de termijnen?

Verkoper en koper hebben een goede verstandhouding gevonden. Hoeveel tijd is er nodig voor het tekenen van het voorlopig koopcontract (voorlopige koopakte of verkoopbelofte)? 

  o    Het voorlopig koopcontract maakt het mogelijk om de termijnen en voorwaarden vast te stellen om de verkoop te voltooien; dit document is noodzakelijk voor de koper om zijn lening te kunnen verkrijgen. Er bestaat geen minimumtermijn voor het vaststellen van de verkoopbelofte of de voorlopige koopakte. Voorlopige koopakte: voorlopig koopcontract, een wederzijds bindende akte waarmee de partijen, verkoper en koper, hun instemming vaststellen wat betreft de voorwaarden van een verkoop, wachtende op de uitvoering van de opschortende voorwaarden. Maar om dit voorlopig koopcontract te kunnen opstellen, moet de notaris beschikken over een aantal documenten, met name de verplichte diagnoses en het eigendomsbewijs van de verkoper en, voor kavels in mede-eigendom, specifieke documenten, waarvoor het soms lang duurt voordat deze bij de beheerder te verkrijgen zijn. De verkoper heeft er dus baat bij om hierop te anticiperen, door direct wanneer hij zijn onroerend goed in de verkoop doet, contact op te nemen met de notaris.


Kan de koper zich terugtrekken na ondertekening van de voorlopige koopakte?

o    Ja, binnen een termijn van 10 dagen vanaf de bekendmaking van de voorlopige koopakte die hem door het notariskantoor is gestuurd. De terugtrekking hoeft niet gemotiveerd te worden.


Hoeveel tijd kost het aanvragen van een lening?

o    Behalve de contante koop, bevat de voorlopige koopakte altijd een opschortende clausule van verkrijging van een lening, die het mogelijk maakt voor de koper om kosteloos af te zien van de koop wanneer hij geen financiering kan verkrijgen volgens de voorwaarden die in de voorlopige koopakte vermeld zijn (bedrag, rente, duur), binnen een vastgestelde termijn, in het algemeen binnen 45 dagen. Opschortende voorwaarde: De opschortende voorwaarde is een toekomstige en onzekere gebeurtenis waarvan men het ontstaan van een contract van af laat hangen.

Wat zijn de taken van het notariskantoor tussen de ondertekening van de voorlopige koopakte en de verkoop?

De notaris en zijn medewerkers voltooien een aantal voorafgaande formele procedures met betrekking tot de verkoopakte. Formele procedures Geheel van aan de ondertekening van de akte voorafgaande en volgende handelingen. Deze procedures bevatten de controle van het eigendom van het onroerend goed en de hypothecaire situatie ervan, de aanvraag van stedenbouwkundige certificaten… Hypotheek: De hypothecaire status is een document waarin de inschrijven op een gebouw staan, evenals een overzicht van publicaties en hypothecaire inschrijvingen en andere lasten die het gebouw belasten. De notaris zal tevens eventuele rechten van voorkoop aflossen, verbonden aan het onroerend goed, met name die van de gemeente. Voorkoop: Wettelijk recht dat voorrang van koop geeft aan particulieren en bepaalde collectiviteiten, waarvoor een voorafgaande bekendmaking nodig is. Vanaf de DIA (verklaring van overdrachtsintentie) heeft de gemeentelijke administratie twee maanden de tijd om het onroerend goed te kopen of van de koop af te zien. Er moet dus in het algemeen twee tot drie maanden gerekend worden voordat het dossier compleet is en dat de afspraak voor het tekenen van de akte gemaakt kan worden. Een tip: voor de ondertekening is een laatste inspectie van de woning noodzakelijk!

 

Wanneer ontvangt de koper het eigendomsbewijs? 

o    Na de ondertekening overhandigt de notaris aan de koper de bewijzen van eigendom, die nodig zijn voor de administratieve stappen die de koper moet zetten. Deze bewijzen dienen op een zekere manier als vereenvoudigd en voorlopig eigendomsbewijs. De notaris stuurt een speciaal afschrift van de verkoopakte naar de dienst van openbaarheid inzake grondverkoop. Openbaarheid inzake grondverkoop: Geheel van regels die bedoeld zijn om aan geïnteresseerde derden de juridische situatie van gebouwen bekend te maken, door middel van een onroerendgoed-bestand van de overheid; Dit afschrift wordt hem teruggestuurd met de stempels van de belastingdienst; de gebruikelijke termijn hiervoor is drie maanden. De notaris stuurt de koper vervolgens het authentieke afschrift, dat zijn eigendomsbewijs vormt. Authentieke akte: Akte die is ontvangen door een openbaar ambtenaar, die het recht heeft om akten op te maken op de plek waar de akte is opgesteld, en met de vereiste formaliteiten. De notariële authentieke akte heeft een bepaalde datum, bewijskracht en uitvoerbaarheid.

 

Kunnen deze termijnen korter worden?

o    Ja, dankzij de dematerialisatie die loopt tijdens de uitwisseling tussen notarissen en overheid. Het notariskantoor werkt met name veel samen met de diensten van openbaarheid inzake grondverkoop.

 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

< Terug naar het overzicht

France Pro Consult

Boterweg 25 - 7371 GK Loenen
Pays-Bas / Nederland
T: +31(0)55-505 32 85
E: info@franceproconsult.com

home > bibliotheek > ik verkoop / ik koop, wat zijn de termijnen?